Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste lezer,


Hierbij stellen we de tweede meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van het lokaal bestuur
Maldegem voor.

Via deze aanpassing van het meerjarenplan wenst het bestuur u te informeren over de
geplande projecten en lijnen voor de komende periode.


Deze aanpassing meerjarenplan 2020-2025 bevat alle doelstellingen en
kredieten voor zowel de gemeente als het OCMW Maldegem, conform de nieuwe bepalingen
van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde regels rond de beleids- en beheerscyclus.


Het eerste meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn van 18 december 2019.


Er dringt zich een tweede wijziging van het meerjarenplan op om volgende redenen:

 • Het inschrijven van een aantal nieuwe (prioritaire) acties die in het meerjarenplan
  niet expliciet opgenomen waren maar waar in de loop van 2021 duidelijkheid over
  kwam
  • Grondige renovatie van de ontmoetingscentra Middelburg en Donk
  • Nog meer natuurbeleving in Maldegem
  • Extra kredieten voor de optimalisatie van de sportinfrastructuur in Maldegem
 • Voor de berekening van het financieel evenwicht dient het ‘gecumuleerd budgettair
  resultaat vorig boekjaar’ meegeteld te worden. Bij de opmaak van de eerste
  aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd dit bedrag geraamd.
  Inmiddels is de jaarrekening 2020 van het OCMW en de gemeente opgemaakt en
  kunnen hier exacte cijfers worden gebruikt.
 • Ook in 2021 zijn er nog maatregelen genomen om de verspreiding van het
  coronavirus COVID19 te beperken. Het lokaal bestuur Maldegem heeft in deze
  periode tal van maatregelen moeten nemen. De budgettaire impact van deze
  maatregelen werd, indien gekend, opgenomen in deze aanpassing meerjarenplan.


In deze aanpassing meerjarenplan staat ca. 65,3 miljoen euro aan investeringsuitgaven
ingeschreven, dit is een stijging met ca. 8,5 miljoen euro ten opzicht van de eerste wijziging
het originele meerjarenplan (december 2020).

Niet alle beleid kan worden vertaald via investeringen. Zo besteedt het bestuur jaarlijks ca. 33,4 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven. 

Het bestuur zal deze plannen realiseren binnen de beschikbare financiële ruimte. Er wordt dan ook een sluitende aanpassing van het meerjarenplan voorgelegd met voor alle budgetjaren een positief beschikbaar budgettair resultaat, en een positieve autofinancieringsmarge en een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025. 

Het lokaal bestuur Maldegem wenst voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties kort te blijven opvolgen. Enerzijds om te kunnen anticiperen op een wijzigende omgeving. Anderzijds wensen we personeel en middelen zo goed en zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Wij wensen u een aangename lectuur. 

 


Maldegem, 2 december 2021

Bart Van Hulle  – Burgemeester                Koen Cromheecke – Algemeen directeur (wnd.)