Financiële risico's

Financiële risico's

Terug naar navigatie - Financiële risico's

De financiële risico’s betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico’s die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico’s die we beheren vanuit het organisatiebeheersing systeem. 

Risico’s inzake het schuldbeheer:
•    het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
•    het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
•    Er werden geen nieuwe bankleningen opgenomen en de lopende leningen zijn vast waardoor er geen herziening is van de interest en er dus geen risico’s is.
Maatregelen:
Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de krediet portefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico’s in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.
Alle leningen hebben een vaste rentevoet.
Het AGB Maldegem heeft van de gemeente een waarborg ter dekking van de bankleningen gekregen. Deze is per 31/12/2022 2.487.429,14 euro. 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten:
•    Borgstellingen: de gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (2.487.429,14 euro per 31/12/2022) 
•    Toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling): er zijn enkel toegestane leningen t.a.v. het AGB Maldegem

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven en ontvangsten:
•    Het debiteuren risico is het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de financiële dienst, en waar nodig tijdig actie ondernomen.

Risico’s inzake geschillen
Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. Er werden in 2019 reeds herstellingen uitgevoerd zodat het lek niet nog meer schade zou veroorzaken. Er werd een tijdelijke oplossing voorzien. De procedure zal ten gronde worden gevoerd. De verzekering zal tussenkomen in het herstel van 2 kleedkamers.  

Risico: Fraude in betalingsverkeer
Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend bij andere besturen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.
Er zijn interne procedures vastgelegd om dit risico te minimaliseren. Er kunnen maar een beperkt aantal medewerkers bankrekeningen toevoegen of wijzigen en wordt er steeds via een externe bron een controle uitgevoerd.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een sluikse wijze te achter halen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten lot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.
Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot de verrichting van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.
Regelmatig worden de diensten op de hoogte gebracht van dit risico door de ICT dienst.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico’s met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten. In verschillende fases van de overheidsopdracht wordt dit gecontroleerd via een centrale site van de RSZ.