Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste bestuursleden,

Jaarlijks leggen wordt de jaarrekening voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Maldegem in haar rol van algemeen vergadering. De  cijfers geven aan  hoe we het voorbije jaar gepresteerd hebben.

De jaarrekening bestaat uit volgende onderdelen.

Het eerste hoofdstuk bevat de beleidsevaluatie. 

In het tweede hoofdstuk wordt de financiële nota besproken. De financiële nota geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit 5 onderdelen namelijk de doestellingenrekening, de staat van financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de algemene boekhouding.

Het derde hoofdstuk omvat de toelichting. Die bevat alle verplichte bijlagen die zijn opgelegd door de wetgever en die een verdere specifieke duiding geven over de evolutie van de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Het vierde hoofdstuk bevat informatie over de dagelijkse werking.

Het vijfde hoofdstuk bevat de verplichte  documentatie. Hier kan o.a. een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties teruggevonden worden .

De jaarrekening volgens het NBB schema weer, alsook het jaarverslag van Q&A die de controle op de jaarrekening heeft uitgevoerd zijn te raadplegen in de bijlagen.