Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 28.413.600 30.974.164 18.299.165 33.240.351 31.757.558 32.435.828 34.348.730
1. Goederen en diensten 5.579.790 7.717.022 4.891.368 9.631.743 7.240.809 7.091.384 6.903.487
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 16.565.235 15.753.769 9.104.672 16.582.270 16.975.164 17.552.959 18.238.486
a. Politiek personeel 518.010 509.698 343.495 548.444 553.930 564.828 575.953
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 6.843.932 6.875.062 4.271.523 6.508.678 6.580.876 6.736.958 7.013.162
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 7.434.248 7.165.804 3.995.978 8.119.984 8.445.792 8.827.226 9.206.162
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 1.032.564 446.936 0 512.897 523.155 533.618 544.290
f. Andere personeelskosten 497.682 493.347 286.489 592.939 569.140 582.018 584.440
g. Pensioenen 238.799 262.922 207.187 299.329 302.272 308.312 314.479
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1.402.848 1.578.557 1.092.896 1.529.585 1.549.348 1.559.347 1.569.455
4. Toegestane werkingssubsidies 4.816.713 5.742.345 3.163.516 5.415.905 5.932.313 6.170.746 7.576.634
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 822.438 776.637 228.714 524.414 586.494 714.554 2.017.014
- aan welzijnsverenigingen 699.545 1.267.966 844.217 978.173 970.900 954.335 937.265
- aan de politiezone 1.871.212 1.943.798 1.190.000 2.247.698 2.669.776 2.793.015 2.886.786
- aan de hulpverleningszone 522.359 677.368 378.699 504.932 631.427 640.067 664.232
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 464.307 522.069 247.654 527.213 527.167 527.932 528.709
- aan besturen van de eredienst 101.430 96.238 88.636 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 335.422 458.268 185.597 633.476 546.549 540.843 542.629
5. Andere operationele uitgaven 49.014 182.472 46.712 80.848 59.924 61.392 60.667
B. Financiële uitgaven 531.525 474.875 209.726 514.271 663.668 752.950 784.467
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 525.801 468.953 206.331 508.518 657.915 747.198 778.716
- aan financiële instellingen 524.238 464.591 206.331 508.518 657.915 747.198 778.716
- aan andere entiteiten 1.563 4.362 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 5.725 5.922 3.394 5.753 5.752 5.752 5.751
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 34.547.539 34.375.858 18.414.866 34.458.546 35.447.904 36.429.665 37.300.944
1. Ontvangsten uit de werking 3.341.808 3.205.082 1.831.210 3.158.524 3.186.250 3.299.649 3.246.558
2. Fiscale ontvangsten en boetes 15.171.704 15.814.043 7.768.030 15.916.992 16.353.759 16.870.461 17.370.922
a. Aanvullende belastingen 15.584.014 15.492.854 7.398.304 15.507.821 15.903.078 16.388.448 16.888.909
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 8.297.209 8.280.826 3.181.480 8.406.443 8.605.792 8.863.966 9.129.885
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.853.947 6.762.076 3.969.788 6.652.834 6.839.770 7.057.816 7.283.025
- Andere aanvullende belastingen 432.858 449.952 247.036 448.544 457.515 466.666 475.999
b. Andere belastingen en boetes -412.310 321.190 369.726 409.171 450.681 482.013 482.013
3. Werkingssubsidies 13.424.635 12.598.835 7.322.121 12.693.073 12.944.085 13.291.724 13.664.370
a. Algemene werkingssubsidies 8.858.992 9.318.882 5.710.017 9.855.294 10.169.675 10.495.203 10.845.410
- Gemeentefonds 6.662.895 6.899.488 4.829.642 7.119.336 7.320.288 7.554.895 7.797.957
- Andere algemene werkingssubsidies 2.196.097 2.419.394 880.376 2.735.958 2.849.386 2.940.308 3.047.453
- van de federale overheid 83 85.346 0 35.000 40.000 45.000 45.000
- van de Vlaamse overheid 2.196.014 2.334.048 880.376 2.700.958 2.809.386 2.895.308 3.002.453
b. Specifieke werkingssubsidies 4.565.643 3.279.953 1.612.104 2.837.779 2.774.410 2.796.521 2.818.960
- van de federale overheid 2.105.609 1.852.983 821.828 1.720.761 1.844.531 1.855.554 1.866.687
- van de Vlaamse overheid 2.433.238 1.331.695 416.597 1.098.766 910.008 920.977 932.162
- van de provincie 0 0 1.750 0 0 0 0
- van de gemeente 27.797 27.014 21.130 0 0 0 0
- van het OCMW -27.136 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 26.135 68.261 350.799 18.253 19.871 19.991 20.111
4. Recuperatie individuele hulpverlening 198.518 183.335 187.940 170.300 170.300 170.300 170.300
5. Andere operationele ontvangsten 2.410.875 2.574.562 1.305.565 2.519.657 2.793.511 2.797.530 2.848.795
B. Financiële ontvangsten 892.523 1.051.120 81.043 612.362 542.049 542.049 413.687
III. Exploitatiesaldo 6.494.937 3.977.939 -12.981 1.316.287 3.568.727 3.782.936 2.581.434
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 215 75.600 12.798 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 8 75.600 12.798 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 207 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.751.252 3.738.058 4.571.413 24.898.571 17.120.307 5.532.802 4.167.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.751.252 3.738.058 4.571.413 24.898.571 17.120.307 5.532.802 4.167.850
a. Terreinen en gebouwen 2.301.687 1.653.416 2.460.783 10.164.261 9.661.088 1.804.500 294.500
b. Wegen en andere infrastructuur 768.998 1.262.616 1.957.420 14.170.342 7.302.219 3.555.802 3.745.850
c. Roerende goederen 720.179 437.610 153.210 563.968 157.000 172.500 127.500
d. Leasing en soortgelijke rechten -39.612 384.417 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 287.522 169.185 315.387 1.383.401 565.998 295.000 85.000
D. Toegestane investeringssubsidies 466.907 478.678 99.848 1.388.460 247.280 147.122 413.975
- aan welzijnsverenigingen 137.585 112.915 39.908 415.040 215.040 115.040 315.040
- aan de politiezone 56.788 110.542 0 705.704 20.000 20.000 20.000
- aan de hulpverleningszone 128.013 226.780 0 0 12.240 12.082 78.935
- aan besturen van de eredienst 27.580 28.441 59.940 267.716 0 0 0
- aan andere begunstigden 116.940 0 0 0 0 0 0
II. Investeringsontvangsten
A. Verkoop van financiële vaste activa 59.297 39.531 0 111.163 132.419 153.675 174.931
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 59.297 39.531 0 111.163 132.419 153.675 174.931
B. Verkoop van materiële vaste activa 899.000 0 0 960.000 260.000 1.260.000 10.000
2. Andere materiële vaste activa 899.000 0 0 960.000 260.000 1.260.000 10.000
a. Onroerende goederen 899.000 0 0 960.000 260.000 1.260.000 10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 674.316 321.323 117.629 5.115.220 3.660.917 1.186.333 707.616
- van de federale overheid 30.186 42.522 30.186 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 644.130 242.518 87.443 5.115.220 3.660.917 1.186.333 707.616
- van de gemeente 0 36.282 0 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -2.873.283 -4.100.668 -4.881.817 -21.484.049 -13.880.248 -3.374.916 -3.774.278
Saldo exploitatie en investeringen 3.621.654 -122.729 -4.894.798 -20.167.763 -10.311.520 408.020 -1.192.844
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 1.943.679 1.835.834 203.165 2.121.164 2.327.188 2.625.589 2.639.708
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 1.943.679 1.835.834 203.165 2.121.164 2.327.188 2.625.589 2.639.708
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 91.895 165.383 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 91.895 165.383 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 91.895 165.383 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten
A. Aangaan van financiële schulden -39.612 384.417 0 10.908.357 12.553.357 2.208.357 3.798.357
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 10.550.000 12.195.000 1.850.000 3.440.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten -39.612 384.417 0 358.357 358.357 358.357 358.357
B. Aangaan van niet-financiële schulden -89.018 7.649 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 191.958 116.872 0 79.877 49.245 17.097 31.304
1. Terugvordering van toegestane leningen 191.958 116.872 0 79.877 49.245 17.097 31.304
a. Periodieke terugvorderingen 191.958 116.872 0 79.877 49.245 17.097 31.304
III. Financieringssaldo -1.972.246 -1.492.280 -203.165 8.867.070 10.275.414 -400.135 1.189.954
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.649.408 -1.615.009 -5.097.964 -11.300.693 -36.106 7.886 -2.891