Wijzigingen in grondslagen en assumpties

Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde  grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.

Het college heeft meerdere kredieten verschoven, maar dit steeds binnen de perken van de kredietbewaking. Er zijn heel wat kredieten verschoven vanuit het personeelsbudget naar externe ondersteuning bij ruimtelijke ordening. 

In juni en augustus werden er budgetbesprekingen gehouden met de diverse diensten. De cijfers voor 2022 worden herraamd in september.

Personeelskosten

Een nieuw organogram is in opbouw, maar kan pas in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden. Pas na die goedkeuring kunnen nieuwe functies ingevuld worden. Daarnaast zijn er nog steeds een aantal niet in gevulde vacatures, waardoor er een overschot is op het personeelsbudget in 2022, niettegenstaande de 3 extra indexeringen bovenop budget.

Onderstaande tabel toont de evolutie van de bruto uitbetaalde medewerkers in voltijds equivalenten.

Zoals eerder aangegeven in het onderdeel risico's, werden de lonen reeds 4 geïndexeerd, terwijl er maar 1 indexering werd opgenomen in het budget. Volgens jaar worden er reeds 2 indexeringen voorspelt door het federaal planbureau.

Energiekosten

Het overschot op de personeelskosten kan ten dele aangewend worden om de stijgende energieprijzen te betalen. In onderstaande tabel wordt de evolutie weergeven van de kost voor gas en elektriciteit. De cijfers voor 2022 en 2023 werden door onze energieleverancier vlaams energie bedrijf (VEB) berekend in augustus. Maandelijkse worden de ramingen door VEB upgedate en worden die intern opgevolgd.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Daarnaast zijn de kosten voor steun ook sterk gestegen door de Oekraïne crisis. Dit wordt wel volledig gecompenseerd door federale en Vlaamse subsidies. Maar aangezien de extra kosten niet kunnen gecompenseerd via extra ontvangsten via een interne kredietwijziging, zal er een raadsbeslissing nodig voor de wijziging van het meerjarenplan. 

OP vandaag worden er 8 vluchtelingen opgevangen in gemeentelijke patrimonium en 50 opgevangen bij particulieren. Daarvan krijgen 33 personen een equivalent leefloon uitbetaald.

Stijgende bouwkosten 

Bouwprojecten worden duurder. Van zodra nieuwe ramingen beschikbaar zijn worden die mee opgenomen in het meerjarenplan. De haalbaarheid wordt ook getoetst.