Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven

Terug naar navigatie - Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven

De financieel directeur geeft toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het budget en de rekening.

Het overschot op exploitatie is groter dan verwacht, nl. 3.977.939 euro ofwel 45% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere exploitatie uitgaven (-2.9%) en aan hogere opbrengsten (+0.8%). De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn te danken aan lagere uitbetaalde steun (-8,0%), lagere uitbetaalde toelagen (-6,4%) en aan lagere personeelskosten (-2,3%).
De hoger dan verwachte ontvangsten is vnl. te danken aan hogere ontvangsten uit operationele inkomsten (+3,8%) en subsidie ontvangsten (+2,9%). De terugvorderingen voor personeelskosten is lager dan verwacht doordat er minder werd door gefactureerd aan het zorgbedrijf. 

Het overschot op exploitatie is ook lager dan vorig jaar, nl. - 39%. Dit kan verklaard worden door een stijging met 8,7% van de exploitatie uitgaven. De personeelskosten zijn gedaald met 4,9% voornamelijk door de overdracht van de kinderopvang aan een derde partij en niet ingevulde functies. De werkingskosten daarentegen, zijn gestegen met 40,3% voornamelijk door hogere erelonen (+203%), stijgende energiekosten (+37%), hogere kosten openbaar domein (+11%), stijgende kosten voor gebouwen (+24%) en extra kosten voor communicatie (+183%).
De exploitatie ontvangsten zijn lichtjes gedaald met 0,04% t.o.v. vorig jaar. De subsidie ontvangsten zijn gedaald met 6,2% door o.a. extra COVID-19 subsidies in 2020. De fiscale inkomsten (+4,2%), de andere operationele ontvangen (6,8%) en de financiële opbrengsten (+17,8%) zijn gestegen t.o.v. vorig boekjaar. 

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door minder uitgaven. Er werd voor 3,2 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en voor 0,2 miljoen euro ontvangst kredieten overgedragen naar volgend boekjaar. In de toelichting wordt het detail van het investeringsbudget weergegeven.

Het resultaat uit financiering is lager dan gebudgetteerd, nl. 49.283 euro. Dit komt door een hoger dan verwachte opname van leasingschuld t.a.v. Fluvius m.b.t. bestaand OV net aan Fluvius. Als Fluvius nieuwe ledverlichting plaatst op het openbaar domein, dan stijgen de investeringen en worden die gefinancierd met een leasing. De verleddingsgraad is gestegen van 22,33% naar 31,29% per 31/12/2021. 
De toegestane lening aan het AGB komt overeen met de verwachting. 
Het boni t.b.v. 7.648 euro voor het Lokaal opvang initiatief van 2021 (het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven voor lokaal opvang initiatief) zorgt voor een stijging van de reserves. De reserves LOI bedragen cumulatief per 31/12/2021 48.759 euro. Dit kan dienen voor toekomstige investeringen in de gebouwen die dienen voor de opvang van asielzoekers.

Sinds de nieuwe wetgeving BBC2020 wordt er niet meer gesproken van bestemde gelden, maar wel over onbeschikbare gelden. In 2021 werden er geen onbeschikbare gelden voorzien. 

De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +1.247.480 euro ofwel 120% beter dan het budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+45%). De autofinancieringsmarge is gedaald in vgl. met vorig boekjaar, nl. +52%, dit door een lager exploitatiesaldo (-39%). De aflossingen van de leningen zijn gedaald. Er werden geen nieuwe leningen opgenomen.
Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. 

Onder kan in de grafieken de evoluties van het budgettair resultaat per boekjaar en de autofinancieringsmarge per boekjaar teruggevonden worden.

 

Financiële impact COVID-19 crisis 2020-2021
In de meerjarenplanaanpassing van december 2021 werd er reeds rekening gehouden met de financiële impact van de COVID-19 crisis. Soms was die raming te hoog en bij andere te laag.
De impact voor 2020-2021 in gemeente en OCMW is als volgt:

Er werden extra werkingssubsidies betaald aan het AGB Maldegem om het verlies daar te compenseren. 
De financiële impact geconsolideerd is positiever dan initieel geraamd:

Per 31 december 2021 is er een beperkt verlies door de COVID-pandemie. De cijfers houden wel geen rekening met prestaties van de personeelsleden gelinkt aan de covid-pandemie. 

In 2022 zal er wel een negatieve impact zijn door de beslissing van de gemeenteraad om extra toelagen uit te betalen aan verenigingen.

Algemeen Exploitatiebudget

Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 2,9% lager dan gebudgetteerd ofwel 937.618 euro lager. Dit is vooral te wijten aan lagere personeelskosten t.b.v. -374.602 euro (-2,3%), lagere werkingskosten t.b.v. -519.287 euro (-6,2%) en lagere uitbetaalde steun aan OCMW cliënten -137.290 euro (-8%).
De toelage die werd uitbetaald aan derden is hoger dan verwacht (1,8%). De financiële kosten zijn ongeveer gelijk aan het budget. 

Vanaf 2019 wordt er geen toelage meer betaald vanuit de gemeente aan het OCMW. 

De werkingskosten

De energiekosten zijn hoger dan gebudgetteerd vnl door hogere elektriciteit kosten (+120.308 euro). De gemeente en het OCMW werken samen met de VEB (Vlaams energiebedrijf), die continue op zoek gaat naar de goedkoopste contracten. De kosten voor de openbare verlichting zijn 114.493 euro hoger dan verwacht. Er is 33% van de OV verled op 31/12/2021. In het budget werd rekening gehouden met een grotere verlaging van de elektriciteitskost door de verledding.

De erelonen zijn lager dan verwacht (-3,1%) door minder prestaties dan verwacht van de manager grondgebonden zaken, de expert ICT, de projectmanager en juridische ondersteuning voor personeelszaken.
De ICT kosten zijn lager dan verwacht door latere opstart van de digitalisatie proces inname openbaar domein, lagere software kosten BIB, minder externe support nodig gehad dan verwacht en minder licentiekosten.
De kosten eigen aan de diensten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties, afvalverwerking, onderhoud van machines specifiek voor de dienst, aankopen didactisch materiaal. De kosten voor diverse activiteiten van diensten zijn lager dan verwacht alsook de aankoop van materiaal specifiek voor een dienst (servies, poetsmateriaal, materiaal KUMA,…).
De kosten voor het onderhoud van het openbaar domein zijn lager dan verwacht door lagere kosten voor onderhoud groen door Intro, snoeien bomen, maaien voetbalvelden, onderhoud riolering en het onderhoud straatgrachten en geklasseerde waterlopen.
De kosten voor personeel betreffen de vergoedingen vrijwilligers, wijkwerk cheques, opleidingskosten, de arbeidsgeneeskundige dienst en kosten voor de loonadministratie en Securex. De kosten voor opleidingen zijn lager dan verwacht, alsook de vergoedingen voor vrijwilligers en wijkwerkcheques. 

 

Personeelskosten

De spilindex werd tweemaal overschreden in 2021. Een eerste keer in augustus en een tweede keer in december 2021. Hierdoor stegen de wedden van het overheidspersoneel in oktober met 2%. 
De vastbenoemden gedetacheerd aan het zorgbedrijf zitten vervat in de cijfers, voor een totaalbedrag van 2.093.686 euro. Deze kosten worden grotendeels gerecupereerd (1.915.399 euro). Het verschil is te wijten aan langdurig zieken die niet worden doorgerekend. Als een personeelslid meer dan 2 maanden afwezig is, dan komt dit ten laste van het OCMW.
Bij de contractuelen worden ook de kosten van ter beschikking gestelde personeelsleden ingerekend.
De personeelskosten zijn lager dan het budget, nl. -2,3% ofwel -374.602 euro. Dit is te verklaren door het later dan verwacht invullen van vacante functies. 
De personeelskosten zijn ook gedaald in vergelijking met vorig boekjaar (-4,9%). Het totaal aantal uitbetaalde VTE (voltijdse equivalenten) daalt met 30 VTE (-12%) in vergelijking met vorig jaar, de gedetacheerden met dalen met 2 VTE.

De daling in het vastbenoemd personeel is te wijten aan gepensioneerde ambtenaren, ofwel niet te vervangen, ofwel te vervangen door contractuelen. 
De school de Kruipuit werd in september 2020 overgedragen aan het GO-gemeenschapsonderwijs. Naast de leraren, die niet in onze VTE-cijfers zitten, waren er 1,1 VTE (contractueel) tewerkgesteld door de gemeente. Dit voor toezicht en logistieke taken. De kinderopvang werd per 1 april 2021 overgedragen aan Duinhuisjes. De contractuele personeelsleden werden overgedragen (21 VTE) en er worden 4 statutaire personeelsleden gedetacheerd (2 VTE).

De subsidies voor personeelsuitgaven bevatten de sociale maribel (is een korting op de RSZ patronale bijdrage), de regularisatie premie voor de GESCO’s, subsidies VIA voor het personeel (verhoging van de koopkracht), de subsidies voor de lonen van gesubsidieerde leraren voor de scholen Kruipuit (tot 2020) en KUMA en alle subsidies gelinkt aan activering.

Onderstaande tabel geeft de cijfers van de bruto uitbetaalde VTE’s weer gemiddeld per maand.

De studenten werden niet opgenomen. 

Steun OCMW

De uitbetaalde steun is lager dan gebudgetteerd (-8%). De gesubsidieerde steun bestaat vnl. uit steun aan erkende vreemdelingen, tussenkomst energiekosten, steun aan vreemden in het lokaal opvang initiatief.

Toelagen

De toelagen zijn hoger dan geraamd dit door een hogere dotatie aan het Zorgbedrijf. De Raad voor maatschappelijk welzijn heeft deze overschrijding goedgekeurd in haar zitting van 28 april 2022. Deze overschrijding van het budget is veroorzaakt door:
•    Grote stijging van de energiekosten 
•    Lage bezetting in het voorjaar van 2021 (met een minder gunstige compensatie in vergelijking met 2020): 93,39% in 2021 terwijl de bezetting geraamd werd op 97-98% 
•    Snellere indexering van de loonkosten in vergelijking met de inschatting van het planbureau in de zomer 2021 bij de aanpassing van het meerjarenplan 
•    Hoge interimkosten omwille van uitbraken in de WZC met cohort werking en de krapte op de arbeidsmarkt 
De betaalde prijssubsidies aan het AGB Maldegem zijn hoger doordat de ontvangsten uit derden hoger waren dan verwacht. 
Een overzicht van de uitbetaalde toelagen per beleidsveld kan teruggevonden worden in de documentatie verder in de boek.

De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de politiezone Maldegem was in 2020 78,10 euro per inwoner. Voor het Vlaams gewest was dit 150,80 euro per inwoner. In onderstaande kaart kan men de kost/inwoner voor politie per gemeente lezen. Waarbij hoe lichter de kleur van de gemeente, hoe lager de kost per inwoner.

De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de Hulpverleningszone Meetjesland was in 2020 21,8 euro per inwoner. Voor het Vlaams gewest was dit 52,71 euro per inwoner. In onderstaande kaart kan men de kost/inwoner voor hulpverleningszones per gemeente lezen. Waarbij hoe lichter de kleur van de gemeente, hoe lager de kost per inwoner.

 

Exploitatie ontvangsten

De exploitatieontvangsten zijn 0,8% hoger dan geraamd. Dit is vooral te danken aan hogere subsidie ontvangsten (+354.266 euro + 2,9%), meer ontvangsten uit dividenden (+166.547 euro + 19%) en meer operationele ontvangsten (+116.216 euro + 3,8%). De andere operationele ontvangsten zijn lager dan verwacht door een lagere doorrekening van lonen van de gedetacheerde vastbenoemden aan het zorgbedrijf. Er waren meer langdurig zieken dan verwacht. Onder kan de belangrijkheid per soort ontvangst teruggevonden worden. De ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vormen samen 42% van de totale ontvangsten. Het aandeel van het gemeentefonds (20%) blijft ook heel belangrijk.

 

Fiscale ontvangsten
De fiscale opbrengsten zijn lager dan verwacht, nl. -45.733 euro of een daling van 0,3%. Dit is voornamelijk te wijten aan lagere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. 

 

Subsidie ontvangsten

De subsidie ontvangsten in het exploitatiebudget zijn hoger dan verwacht, nl. +354.266 euro ofwel +2,9%. Dit is te danken aan hogere subsidies voor VIA middelen voor personeel (+148.305 euro) voor o.a. de compensatie van de kosten voor de koopkrachtverhoging uit Vlaamse intersectoraal akkoord van 2020. Daarnaast zijn ook volgende ontvangen subsidies hoger dan verwacht:
•    contacttracing covid +27.532 euro
•    compensaties onroerende voorheffing door verminderingen door duurzame woningen +34.640
•    subsidies IBO (covid) +29.916 euro
•    Compensatie responsabiliseringsbijdrage +85.224 euro
Het gemeentefonds voor 2021 is hoger dan geraamd, nl. + 24.725 euro. In januari 2021 werd het definitieve bedrag bekend gemaakt 
De verdeling van het Gemeentefonds gebeurt aan de hand van verscheidene maatstaven die opvraagbaar zijn voor de gemeenten maar die op korte termijn door de eigen beleidsbeslissingen niet beïnvloedbaar zijn. Ze zijn goed voor een vast percentage van het fonds en kunnen in vijf clusters worden opgedeeld, opgedeeld in een voorafname en vier andere criteria: 
•    bijzondere financiering van de centrum- en kustgemeenten (40,8%) 
•     andere criteria:
o     centrumfunctie (8%)
o     fiscale draagkracht (30,2%
o    open ruimten (6%)
o    sociale maatstaven (15%): aantal leefloners, werkzoekenden, geboorten en sociale huurappartementen
Deze berekening kan teruggevonden worden http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/default.aspx
Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies geïntegreerd in het gemeentefonds, dit voor een bedrag van 361.630 euro per jaar dat niet verder geïndexeerd zal worden. In de cijfers werden de sectorale subsidies ook geïntegreerd in het gemeentefonds waardoor het eenvoudiger is om te vergelijken.

 

Operationele ontvangsten

De operationele ontvangsten zijn lager dan budget (-3,1%) door o.a. minder ontvangsten uit terugvorderingen personeel. Dit komt vooral door de recuperatie van personeelskosten van het zorgbedrijf die lager is dan verwacht.
De terugvorderingen personeel omvat ook de bijdrage personeel voor de maaltijdcheques en de inhoudingen voor pensioen mandatarissen.
De ontvangsten vanuit diensten is hoger dan verwacht, vnl. door hogere bijdragen uit het transport op afvalwater (+51.286 euro) en door meer ontvangsten uit de organisatie van sportactiviteiten (+20.865 euro). De retributies ontvangen in het recyclagepark zijn dan weer lager dan verwacht (-14.932 euro).
De ontvangsten uit verkopen van goederen zijn hoger dan gebudgetteerd door meer inkomsten uit de verkoop van vuilniszakken (+25.018 euro) en door meer ontvangsten in de sociale superette (+20.734 euro).

Ontvangsten per dienst (retributies en bijdragen)
Bij Sport werden de retributies van het AGB Maldegem niet opgenomen (voor de zaalverhuur van de sporthal MEOS en het zwembad). De prijssubsidies werden buiten beschouwing gelaten.

De bijdrage op het transport van afvalwater was hoger dan in 2020. Hieronder wordt de evolutie ervan in de tabel weergegeven.

 

Kosten per dienst
In onderstaande tabel kan men het resultaat per dienst terugvinden. Dit werd berekend door de directe exploitatieontvangsten (retributies, subsidie ontvangsten, terugvorderbare steun en andere operationele ontvangsten) te verminderen met de directe exploitatiekosten (werkingskosten, personeelskosten, werkingssubsidies aan deren en uitbetaalde steun). De belastingen werden buiten beschouwing gelaten, alsook de diensten van het AGB Maldegem. Alleen de prijssubsidies betaald vanuit de gemeente aan het AGB Maldegem zitten in de kosten.
Ook volgende subsidies werden buiten beschouwing gelaten wegens de algemene financiering karakter: gemeentefonds, regularisatiepremie gesco’s, ruimtefonds, compensatie voor Elia.

De werkingskosten van volgende diensten zijn lager dan vorig boekjaar door de COVID-19 crisis: sport, buitenschoolse kinderopvang, burgerzaken (reispassen), cultuur, toerisme, kinderopvang, KUMA, lokaal dienstencentrum, lokaal opvang initiatief, minder mobiele centrale, de bibliotheek, toerisme.
De kosten voor de dienst financiën zijn gestegen door de erelonen betaald voor de efficiëntie manager, en de stijging voor de software licenties voor het boekhoudpakket. De eerste 3 jaar was er een korting.
De kosten voor de dienst gebouwen zijn gedaald door minder kosten voor onderhoud en lagere energiekosten voor gemeentelijk gebouwen.
De school de Kruipuit werd overgedragen per 1 september 2020 aan de GO-schoolgemeenschap. Daardoor zijn de kosten lager dan in 2019.
Als we de kosten voor de boodschappendienst uit de werkingskosten van het lokaal dienstencentrum halen, dan dalen de kosten met 24.594 euro.
Er werd een grondige analyse uitgevoerd naar de medewerkers per dienst. Daardoor is er een verschuiving van ongeveer +/- 200.000 euro loonkosten vanuit de dienst wegen en riolering naar de dienst logistiek. Alleen medewerkers die uitsluitend voor wegen en riolering werken worden nu geboekt op die dienst. 
Daarnaast is er een stijging in de werkingskosten van de dienst logistiek. Er werd veel meer materiaal aangekocht voor het magazijn en ook technisch materiaal.
De kosten voor de dienst lokale economie zijn gedaald doordat er geen ambtenaar lokale economie was aangesteld in 2020.
De kosten voor de dienst omgeving zijn gedaald doordat er minder externen werden tewerkgesteld in 2020, maar ook lagere kosten voor eigen personeel.
De kosten voor de personeelsdienst zijn gestegen door het sectoraal akkoord inzake de koopkrachtverhoging en hogere kosten voor de externe preventiedienst.
De kosten van de sportdienst zijn gestegen doordat er een extra werkingssubsidie werd uitbetaald t.b.v. 393.199 euro aan het AGB Maldegem ter compensatie van de verliezen veroorzaakt door de COVID-19 crisis.
De kosten voor de dienst veiligheid zijn gestegen door de aankoop van de mondmaskers voor de Maldegemnaars en het personeel alsook ander beschermingsmateriaal.

 

Investeringsbudget
De niet gebruikte kredieten die het college wenst over te dragen naar 2022 werden uit de cijfers van het budget gehaald. De niet gebruikte investeringskredieten voor de uitgaven (3.219.499 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2022. Het betreft vooral kredieten voorzien voor rioleringsprojecten, erelonen nieuwe projecten, investeringen in gebouwen, ICT investeringen en kleinere investeringsprojecten bij de technische dienst. De niet gebruikte investeringskredieten voor de ontvangsten (219.543 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2021. Het betreft vooral te ontvangen subsidies voor SPAM rioleringsprojecten.

De investeringsuitgaven zijn hoger dan gebudgetteerd, nl. 79.383 euro ofwel +2 % in vergelijking met het meerjarenplan. 
Het detail van de investeringen kan teruggevonden worden in de documentatie verder in de boek.

De ontvangsten in het investeringsbudget zijn lager dan geraamd, nl -33.682 euro ofwel -8,5%. 

Toegestane investeringssubsidies

 

Tussenkomst van de gemeenten in het resultaat van het OCMW
Er werd een tussenkomst in het resultaat van OCMW betaald t.b.v. 4.071.426,76 euro vanuit de gemeente. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen in de periode 2019-2021.
Tijdens het jaar worden de betalingen geboekt als vooruitbetalingen. Per 31/12/2021 werden alle bedragen betaald sinds 1/01/2021 overgeboekt als een tussenkomst in het verlies aan het OCMW.

 

Liquiditeitenbudget

Liquiditeitstoestand:

Deze grafiek geeft de stand van alle beschikbare gelden van de gemeente, OCMW en AGB Maldegem per maand weer.
Er werd geen nieuwe lening opgenomen in 2021. Er zijn geen liquiditeitstekorten geweest. De liquiditeitspositie is per 31/12 gedaald in 2021 in vergelijking met vorig jaar. 
Ook voor 2022 ziet het er voorlopig goed uit.

Aandeel duurzaam beleggen

 

Evolutie van de bankleningen

De lening van de Politie voor de inrichting van het gebouw werd overgedragen aan de gemeente per 01/01/2020 voor een openstaand bedrag van 1.414.319 euro.