Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste lezer,

Graag stellen wij u de Maldegemse jaarrekening 2021 voor. Deze rekening geeft de reële financiële toestand van de gemeente en het OCMW weer op 31 december 2021. 

De rekening 2021, opgemaakt volgens de regels van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC2020), sluit het boekjaar af met een dubbel financieel evenwicht: 

  • een positief gecumuleerd resultaat van 12,5 miljoen euro;
  • een positieve autofinancieringsmarge van 2,2 miljoen euro 

De jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van het OCMW en de gemeente. 
Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat Maldegem financieel gezond is. 
De schuld van de gemeente en het OCMW is met 12,9 miljoen historisch laag. De openstaande schuld per inwoner is 523 euro/inwoner. Ter vergelijking de gemiddelde schuldgraad van alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s was 1.260 euro in 2020.
De covid-19 crisis was voelbaar in de gemeente en het OCMW. Er werd minder ontvangen uit de werking van de diensten, maar ook minder uitgegeven. Daarnaast werden er veel subsidies ontvangen, waardoor de netto impact voor het boekjaar 2020 positief was. In 2021 echter was er een negatieve impact, waardoor gecumuleerd voor de boekjaren 2020 en 2021, er een beperkte negatieve impact was. 
Er werd in 2021 in 35,8 miljoen euro ontvangen. Dit is een daling met 1,3 miljoen euro in vergelijking met 2020. Ruim 45% van die ontvangsten komen uit belastingen en 35% uit ontvangen subsidies.
Dit geld werd gebruikt om de uitgaven te betalen van de gemeente en het OCMW, voor een totaalbedrag van 37,9 miljoen euro. Er is 4,1 miljoen minder uitgegeven dan gebudgetteerd, maar ook 2,5 miljoen euro meer dan in 2020. De stijging komt door meer uitgaven in exploitatie.
Het lokaal bestuur investeerde in 2021 ruim 4,5 miljoen euro. Ter vergelijking in 2020 werd er ook voor 4,5 miljoen euro geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen waren:

  • Rioleringswerken
  • Onderhoud en aanpassingswerken van wegen
  • Aanpassingswerken aan gebouwen
  • Aankoop van voertuigen voor de diensten
  • Verder investeren in het verledden van openbare verlichting via Fluvius
  • Aankopen van patrimonium

Ruim 50% van de exploitatie uitgaven zijn personeelsuitgaven, dit voor 229 voltijdse equivalenten. De gemeente en het OCMW dragen bij in de werking van o.a. Politie, Brandweer, Zorgbedrijf, de afvalverwerkingsmaatschappij IVM en vele andere instellingen en verenigingen. In 2021 werd er 5,7 miljoen euro uitgegeven aan werkingsbijdragen voor instellingen en verenigingen.  
Zo is er een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro voor boekjaar 2021. Samen met de resultaten van vorige boekjaren komen we op een gecumuleerd resultaat van 12,5 miljoen.

De bespreking van de jaarrekening van de gemeente en OCMW Maldegem bevat een aantal onderdelen, conform de nieuwe BBC 2020-wetgeving.
In het tweede hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar weergegeven.
In het derde hoofdstuk wordt de beleidsevaluatie besproken. De beleidsevaluatie bevat een inhoudelijke evaluatie en korte financiële toelichting per prioritaire beleidsdoelstelling, actieplan en actie.
Het vierde hoofdstuk is de financiële nota. Op basis van de schema’s J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente en OCMW Maldegem verder toegelicht.
In het vijfde hoofdstuk wordt er meer toelichting gegeven omtrent de financiële nota. De belangrijkste verschillen tussen de rekening cijfers en het budget worden verklaard. Als toelichting bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering van de financiële risico’s, vastgestelde waarderingsregels en niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgend boekjaar.
Het zesde hoofdstuk omvat de documentatie, die dient als verdere achtergrondinformatie bij het tot stand komen van de resultaten in deze jaarrekening. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair, met de bijbehorende cijfer resultaten. Ook bevat de documentatie een overzicht van de toegekende subsidies, alle beleidsdomeinen en beleidsvelden, de verbonden entiteiten, personeelsinzet en een detail van de fiscale opbrengsten.