Inleiding

OPVOLGINGSRAPPORT

Terug naar navigatie - OPVOLGINGSRAPPORT

De opvolgrapportering aan de raad vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. Het geeft aan de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. De rapportering is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van de prioritaire acties uit het meerjarenplan.

Deze rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar laat de raadsleden wel toe om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen. De raadsleden kunnen de gerealiseerde bedragen vergelijken met de ramingen in het meerjarenplan en de benutting van de kredieten opvolgen.

Elk jaar moet er ten laatste in september een opvolgingsrapportering ter beschikking zijn. Deze bevat minstens de volgende elementen:

  1. een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan;
  2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
  3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
  4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

De cijfers in de beleidsevaluatie bij de acties zijn de real-time cijfers op moment van publicatie van dit rapport. De wettelijk vastgestelde schema's in de financiële nota zijn de cijfers tot en met kwartaal 2 van 2023. 

MISSIE

Terug naar navigatie - MISSIE

Het lokaal bestuur Maldegem biedt met plezier een kwaliteitsvolle dienstverlening.

We voeren een toekomstgericht en duurzaam beleid dat het welzijn en de ontplooiing van de burger en de ondernemer ondersteunt.

Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners en bezoekers hier graag wonen, werken en vertoeven.

VISIE

Terug naar navigatie - VISIE

We willen een warme en zorgzame gemeente zijn met tevreden, trotse burgers en collega's die zich identificeren met Maldegem.

Onze realisaties, hoe groot of klein ook, zijn zichtbaar en worden gewaardeerd.

We werken aan een slanke en efficiënte organisatie.

We streven naar een goede samenwerking binnen de diensten, over de diensten heen en tussen administratie en beleid. Zo komen we tot een sterk en dynamisch team dat van aanpakken weet.

We werken hand in hand met burgers en ondernemingen. Via participatie komen we tot gedragen en duurzame oplossingen die we helder communiceren.

We waarderen ieders initiatief en geven ruimte om autonoom en vernieuwend te werken.