Wijzigingen in grondslagen en assumpties

Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde  grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.

In  augustus en september werden er budgetbesprekingen gehouden met de diverse diensten. De cijfers voor 2023 worden herraamd eind september.

1. Het college heeft meerdere kredieten verschoven, maar dit steeds binnen de perken van de kredietbewaking. Er zijn heel wat kredieten verschoven vanuit het personeelsbudget naar externe ondersteuning bij ruimtelijke ordening. 

2. Aankoop gronden Reesinghe

De aankoop van de gronden In Reesinghe was niet gebudgetteerd. Zie onder de financiële impact.

3. Bepaalde investeringsprojecten lopen vertragingen op waardoor sommige budgetten, worden verschoven naar 2024.

- verbouwing brandweerkazerne

- nieuw vervoersplan De Lijn

- Omgevingsaanleg De berken

- plaatsing zonnepanelen 

- riolering industrieterrein

-Renovatie Den Hoogen pad

- SPAM 11-13 Middelburg riolering

4. Meerkosten bij bepaalde investeringsprojecten uitvoering 2023

- Kunstgrasvelden: archeologisch onderzoek en meerkosten: 170k euro

-SPAM 18B riolering Bos-Kallestraat-Zandakkers: +239k euro

-SPAM 16 Vossenhol +281K euro

-OC Donk (2023-2024) + 707k euro

-OC Middelburg 2023: +377keuro

-Chiro lokalen Kleit: +658 keuro

-verbouwing brandweer (2024) +267k euro

- Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Barbara +100k euro

-Investeringssubsidie Zorgbedrijf Meetjesland +60k euro

5. Nieuwe investeringsprojecten

- Groen blauwe parels (raming nog niet alles definitief):

  • Omgevingsaanleg Poermolen ontharden en herinrichten 2559k euro
  • Speelplaats Driesprong  ontharden herinrichten 194 k euro
  • Omgevingsaanleg De Berken 278 k euro (waarvan 170k euro reeds voorzien)
  • Subsidie 245k euro
  • Bijdrage school de driesprong geraamd op 65.340 euro

6. Oekraïense vluchtelingen

In 2023 was hiervoor niets voorzien. De aanstelling van de  2 ondersteunende personeelsleden is verlengd tot eind dit jaar. De uitgaven, vnl leefloon, wordt meer dan 125%of 135% gesubsidieerd tot eind september 2023. Vanaf oktober is dit nog 100%.

7. LOI minder bezetting dus minder subsidies maar ook minder uitgaven

Er is een daling in de bezetting, doordat er geen plaats is. Erkende vluchtelingen vinden moeilijk een woning waardoor zij langer dan voorzien in het lokaal opvang initiatief verblijven. Erkende vluchtelingen krijgen leefloon.

geen financiële impact daling uitgaven gelijk aan de daling in subsidies.

8. Stijging aantal leefloners

Financiële impact (subsidies - uitgaven):  50k negatieve impact.

Belgische nationaliteit: 55% tot 65% subsidies

Vreemdelingen, daklozen: 100% subsidies

9. Toegestane lening AGB

De renovatie van het zwembad is uitgesteld naar 2024. Daling van 900k euro naar 345k euro.

10. Personeelskosten

Er nog steeds een aantal niet in gevulde vacatures, waardoor er een overschot is op het personeelsbudget in 2023.

Onderstaande tabel toont de evolutie van de bruto uitbetaalde medewerkers in voltijds equivalenten.

Het federaal planbureau heeft op 5 september 2023 haar vooruitzichten aangepast. Er komt toch nog een 2de indexering van de lonen in november 2023 en 2 indexeringen in 2024 (april/24 en augustus/24).

11. Energiekosten

Het vlaams energie bedrijf (VEB) raamt elk kwartaal de energiekosten. De recentste raming is van juni 2023. hieruit blijkt dat de energiekosten lager zijn dan gebudgetteerd (raming oktober 2022).

Onderstaande tabel geeft een geraamde evolutie weer van de energiekosten.

Onderstaande tabel geeft het verschil weer tussen de raming VEB van oktober 2022 en de raming VEB van juni 2023 weer voor de 3 entiteiten samen (AGB, gemeente en OCMW).

Dit is een daling van 61% voor elektriciteit en voor 71% voor gas.

12. Opname leningen

In 2023 was er voorzien om 10,6 miljoen nieuwe leningen op te nemen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk maar maximaal 3 miljoen bedragen.