Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (budgetcijfers) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 28.413.600 14.891.654 32.793.433 31.613.598 33.259.538 33.473.606 33.584.174
1. Goederen en diensten 5.579.790 3.081.533 8.131.031 6.247.187 6.033.644 6.026.322 5.961.201
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 16.565.235 7.903.570 16.423.851 17.154.026 17.991.096 18.133.883 18.294.783
a. Politiek personeel 518.010 259.044 497.546 509.969 524.913 524.958 536.248
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 6.843.932 3.809.862 6.932.910 6.953.700 7.323.418 7.273.959 7.146.884
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 7.434.248 3.443.533 7.693.514 8.380.767 8.821.549 9.001.062 9.278.358
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 1.032.564 0 436.897 443.450 450.102 456.853 463.706
f. Andere personeelskosten 497.682 263.806 610.561 601.365 601.033 606.541 593.671
g. Pensioenen 238.799 127.326 252.422 264.775 270.082 270.509 275.916
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1.402.848 753.181 1.704.694 1.544.066 1.554.352 1.564.751 1.575.264
4. Toegestane werkingssubsidies 4.816.713 3.041.823 6.386.959 6.608.220 7.617.820 7.674.171 7.679.495
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 822.438 309.939 760.550 1.355.544 2.242.351 2.169.685 2.077.025
- aan welzijnsverenigingen 699.545 704.421 1.082.205 995.702 986.627 970.262 953.396
- aan de politiezone 1.871.212 1.250.382 2.670.680 2.539.844 2.669.776 2.793.015 2.886.786
- aan de hulpverleningszone 522.359 169.342 677.368 722.982 722.236 744.156 762.511
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 464.307 274.435 583.350 584.239 585.143 586.061 586.995
- aan besturen van de eredienst 101.430 49.442 97.595 88.325 88.546 88.768 88.990
- aan andere begunstigden 335.422 283.862 515.212 321.583 323.142 322.224 323.791
5. Andere operationele uitgaven 49.014 111.547 146.899 60.099 62.626 74.479 73.431
B. Financiële uitgaven 531.525 231.538 515.918 606.692 732.181 727.424 738.114
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 525.801 228.201 509.416 600.190 725.679 720.923 731.614
- aan financiële instellingen 524.238 228.201 509.416 600.190 725.679 720.923 731.614
- aan andere entiteiten 1.563 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 5.725 3.338 6.502 6.502 6.501 6.501 6.500
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 34.547.539 12.368.479 33.521.847 34.124.072 34.924.957 35.572.651 36.099.418
1. Ontvangsten uit de werking 3.341.808 1.438.935 3.111.845 3.112.663 3.144.979 3.135.219 3.143.757
2. Fiscale ontvangsten en boetes 15.171.704 4.168.121 15.403.618 15.581.427 15.909.844 16.320.570 16.715.715
a. Aanvullende belastingen 15.584.014 3.890.827 14.978.862 15.142.871 15.451.288 15.835.682 16.230.827
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 8.297.209 67.893 8.074.837 8.236.334 8.401.061 8.569.082 8.740.463
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.853.947 3.640.476 6.462.778 6.458.672 6.595.644 6.805.198 7.022.040
- Andere aanvullende belastingen 432.858 182.458 441.247 447.865 454.583 461.402 468.323
b. Andere belastingen en boetes -412.310 277.294 424.756 438.556 458.556 484.888 484.888
3. Werkingssubsidies 13.424.635 5.548.906 12.237.153 12.596.493 12.999.830 13.368.794 13.745.883
a. Algemene werkingssubsidies 8.858.992 4.265.497 9.105.065 9.675.198 10.060.110 10.410.426 10.768.643
- Gemeentefonds 6.662.895 3.468.409 6.902.328 6.848.354 7.076.015 7.311.662 7.555.802
- Andere algemene werkingssubsidies 2.196.097 797.088 2.202.736 2.826.844 2.984.094 3.098.764 3.212.841
- van de federale overheid 83 83 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- van de Vlaamse overheid 2.196.014 797.005 2.187.736 2.811.844 2.969.094 3.083.764 3.197.841
b. Specifieke werkingssubsidies 4.565.643 1.283.409 3.132.088 2.921.295 2.939.721 2.958.368 2.977.240
- van de federale overheid 2.105.609 506.099 1.906.534 1.916.983 1.927.537 1.938.198 1.948.967
- van de Vlaamse overheid 2.433.238 434.053 1.219.153 997.912 1.005.784 1.013.770 1.021.872
- van de gemeente 27.797 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW -27.136 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 26.135 343.257 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening 198.518 89.307 171.550 171.400 171.550 171.500 171.300
5. Andere operationele ontvangsten 2.410.875 1.123.209 2.597.682 2.662.089 2.698.754 2.576.569 2.322.763
B. Financiële ontvangsten 892.523 77.028 860.338 860.338 805.770 805.770 805.770
III. Exploitatiesaldo 6.494.937 -2.677.686 1.072.833 2.764.120 1.739.008 2.177.391 2.582.900
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 215 75.600 258.524 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 8 75.600 258.524 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 207 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.751.252 1.245.609 15.163.425 16.856.476 6.119.974 5.650.957 2.515.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.751.252 1.245.609 15.163.425 16.856.476 6.119.974 5.650.957 2.515.305
a. Terreinen en gebouwen 2.301.687 654.924 7.654.824 6.412.500 2.509.500 2.359.500 359.500
b. Wegen en andere infrastructuur 768.998 368.287 6.341.657 10.327.976 3.494.974 3.100.457 1.954.805
c. Roerende goederen 720.179 222.398 898.177 116.000 115.500 191.000 201.000
d. Leasing en soortgelijke rechten -39.612 0 268.768 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 287.522 74.424 2.103.060 367.200 104.200 70.000 70.000
D. Toegestane investeringssubsidies 466.907 0 1.053.551 235.040 244.932 147.122 413.975
- aan welzijnsverenigingen 137.585 0 365.040 115.040 215.040 115.040 315.040
- aan de politiezone 56.788 0 400.000 120.000 20.000 20.000 20.000
- aan de hulpverleningszone 128.013 0 226.780 0 9.892 12.082 78.935
- aan besturen van de eredienst 27.580 0 61.731 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 116.940 0 0 0 0 0 0
II. Investeringsontvangsten
A. Verkoop van financiële vaste activa 59.297 0 89.907 111.163 132.419 153.675 174.931
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 59.297 0 89.907 111.163 132.419 153.675 174.931
B. Verkoop van materiële vaste activa 899.000 0 10.000 160.000 2.860.000 10.000 10.000
2. Andere materiële vaste activa 899.000 0 10.000 160.000 2.860.000 10.000 10.000
a. Onroerende goederen 899.000 0 10.000 160.000 2.860.000 10.000 10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 674.316 83.714 3.749.566 2.328.744 2.230.148 1.129.106 714.604
- van de federale overheid 30.186 30.186 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 644.130 17.246 3.749.566 2.328.744 2.230.148 1.129.106 714.604
- van de gemeente 0 36.282 0 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -2.873.283 -1.311.919 -14.729.087 -14.858.809 -1.246.539 -4.575.299 -2.099.745
Saldo exploitatie en investeringen 3.621.654 -3.989.606 -13.656.254 -12.094.688 492.469 -2.397.908 483.155
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 1.943.679 630.951 1.942.710 2.264.801 2.297.869 2.404.914 2.341.377
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 1.943.679 630.951 1.942.710 2.264.801 2.297.869 2.404.914 2.341.377
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 91.895 0 359.000 35.000 0 0 0
1. Toegestane leningen 91.895 0 359.000 35.000 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 91.895 0 359.000 35.000 0 0 0
II. Financieringsontvangsten
A. Aangaan van financiële schulden -39.612 0 5.013.357 14.338.357 1.538.357 4.718.357 1.908.357
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 4.655.000 13.980.000 1.180.000 4.360.000 1.550.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten -39.612 0 358.357 358.357 358.357 358.357 358.357
B. Aangaan van niet-financiële schulden -89.018 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 191.958 0 188.672 153.164 122.532 88.532 16.732
1. Terugvordering van toegestane leningen 191.958 0 188.672 153.164 122.532 88.532 16.732
a. Periodieke terugvorderingen 191.958 0 188.672 153.164 122.532 88.532 16.732
III. Financieringssaldo -1.972.246 -630.951 2.900.319 12.191.720 -636.979 2.401.976 -416.288
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.649.408 -4.620.556 -10.755.934 97.032 -144.511 4.068 66.867