Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne werking en veiligheid
BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0150 Internationale relaties
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0450 Rechtspleging
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 02 Burger en Welzijn
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Publiek Ruimte
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd en Vorming
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs