Verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Terug naar navigatie - Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten. 

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem
Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB) zorgt voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur: de uitbating van het Sint-Annazwembad, de uitbating van sporthal MEOS en de organisatie van Parkcross Maldegem.
Een raad van bestuur en een directiecomité bestuurt het AGB Maldegem.
De gemeente betaalt prijssubsidies aan het AGB op basis van een reglement waar de prijsfactor wordt vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een zwemmer een toegangsticket betaald van 2 euro, de gemeente een prijssubsidie van 2 euro x 3 = 6 euro betaald aan het AGB. 

Zorgbedrijf Meetjesland
Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen over van de OCMW’s Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). Met deze unieke, intergemeentelijke samenwerking willen we de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de publieke zorg blijven garanderen. 
Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland: 
• 5 woonzorgcentra voor een totaal van 438 woongelegenheden; 
• 168 assistentiewoningen in Maldegem en Evergem; 
• een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 350 gezinnen in Maldegem en Evergem; 
• een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij bijna 1000 gezinnen; 
• een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele); 
• een collectieve dagopvang in Maldegem. 
De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorij van Sleidinge. 
Het OCMW betaalt de tekorten via een werkingsbijdrage in exploitatie en een investeringssubsidie.

Politiezone Maldegem
De politiezone is een een-gemeentezone. De Burgemeester is bevoegd. Het politiecollege is gelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Maldegem, alsook de politieraad is de gemeenteraad.
De gemeente betaalt het tekort in exploitatie en de nodige investeringen. Er is de intentie om de zone Maldegem te laten fusioneren met de zone Aalter in 2023.

Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer)
Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Maldegem samen met Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem deel uit van de Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland. In 2018 zijn een aantal gemeente overgestapt naar zone Centrum door de fusies van gemeenten: Lievegem (Waarschoot en Zomergem) en Deinze (Nevele). De nieuwe
hulpverleningszone kadert binnen de nationale brandweerhervorming waarbij België wordt ingedeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones. De vernieuwde structuur moet zorgen voor een uniforme dienstverlening en administratie binnen de zone zodat je nog sneller en beter kan rekenen op de hulpdiensten.
De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn gratis. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer dus geen kosten aanrekenen.
De tarieven voor andere opdrachten (vb. verdelging van een wespennest) zijn vastgelegd in een zonaal retributiereglement en zijn daardoor in alle gemeenten van de zone hetzelfde. Het retributiereglement vind je onderaan de pagina.
Het college en de raad bestaan uit de burgemeesters van de aangesloten gemeente. De burgemeester van Maldegem is bevoegd.
De gemeente betaalt volgens een verdeelsleutel het tekort in exploitatie en de nodige investeringen.

IVM – Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
De opdracht houdende vereniging heeft tot doel om de afvalstromen te verminderen. Dit gebeurd door sensibilisering, hergebruik, recyclage en nuttige toepassingen van de afvalstromen.
Zij staan tevens in voor het inzamelen en vervoeren van de afval afkomstig van huishoudens en KMO’s, zelfstandigen en verenigingen.
Daarnaast is IVM verantwoordelijk voor de uitbouw en uitbating van een afvalverwerkingsbedrijf waarbij de afvalstroom wordt verwerkt en vernietigd.
De aangesloten gemeenten worden door de IVM geadviseerd omtrent de uitwerking van hun afvalbeleid. De gemeente Maldegem is één van de 15 steden en gemeenten die samenwerken aan een afval- en milieubeleid.

Polder van Maldegem
Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.
De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.
De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha
De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevloeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.
De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen van de polder.

Oostkustpolder
Bij besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 werd de samenvoeging van de Zwinpolder, de Nieuwe Hazegraspolder, de Damse Polder en de Polder Sint-Trudoledeken tot een nieuwe polder met als naam Oostkustpolder goedgekeurd.
Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.
Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.
De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.
De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevloeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.
De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen van de polder.

Bekken van de Brugse polders
De bekkenstructuren organiseren overleg en samenwerking in het kader van het integraal waterbeleid, wateroverlast of slechte waterkwaliteit.
Het bekken van de Brugse Polders ligt in het westen van Vlaanderen. Het ligt voor driekwart in West-Vlaanderen en een kwart in Oost-Vlaanderen. 28 gemeenten, waaronder Maldegem, behoren (deels) tot het bekken van de Brugse Polders.
Typerend voor het bekken zijn de poldergebieden en de kanalen die het bekken doorkruisen. Het bekken wordt gekenmerkt door verscheiden regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In één aandachtsgebied, het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek, willen ze op termijn een goede watertoestand halen en zetten ze in op een gebiedsgerichte werking. Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.

Kerkfabrieken
Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. De gemeente past het verlies bij werkingsbijdragen en investeringssubsidies. 
Er zijn 6 kerkfabrieken waarvoor de gemeente een bijdrage moet betalen. Kerk Sint-Barbara (Maldegem), Sint-Adrianus (Adegem), St Jozef (Donk), St. Vincentius (Kleit) en St. Petrus en Paulus (Middelburg) bevinden zich volledig op het grondgebied van Maldegem. De parochie van de kerk Sint-Antonoius (Balgerhoeke Eeklo) ligt maar gedeeltelijk op het grondgebied van Maldegem. Hiervoor worden de werkingsbijdragen op basis van een verdeelsleutel berekend.